آچار یک سر تخت و یک سر رینگ

همانطور که از اسم و شکل این آچار مشخص است  یک سر آن حلقه‌ی بسته و در یک سر دیگرش تخت می باشد .

سررینگی این آچارها در باز کردن پیچ و مهره‌ها مورد استفاده قرار می گیرد و از سر تخت آن برای سریع جدا کردن پیچ و مهره ها مورد استفاده قرار می گیرد؛ آچارهای یک سر همان طور که از ظاهر این آچار مشخص است یک آچار ترکیبی از آچار دو سر تخت و آچار دو سر رینگ تشکیل شده .

این تخت و یک سر رینگ هر دو انتهایشان هم اندازه هستند .

 

آچار یک سر تخت و یک سر رینگ